Loading... 

Giảng viên

 • Tên
 • Chức vị
 • Chứng chỉ giáo viên tiếng Hàn
 • E-mail
 • Tên

  Lee Gi Jong
 • Chức vị

  Giáo sư tiến sĩ văn học (Khoa Hàn ngữ)
 • Chứng chỉ giáo viên tiếng Hàn

  Cấp 2
 • E-mail

  yamuajong@hanmaill.net
 • Tên

  Goac Eun Hee
 • Chức vị

  Giáo sư tiến sĩ văn học (Khoa văn hóa tiếng Hàn)
 • Chứng chỉ giáo viên tiếng Hàn

  Cấp 2
 • E-mail

  earnhee@hanmail.net
 • Tên

  Gim Hyong Seok
 • Chức vị

  Giáo sư tiến sĩ văn học (Khoa văn học cổ điển)
 • Chứng chỉ giáo viên tiếng Hàn

  Cấp 3
 • E-mail

  rancio@hanmail.net
 • Tên

  Gim Hye Sil
 • Chức vị

  Giáo sư tiến sĩ văn học (Khoa Văn học)
 • Chứng chỉ giáo viên tiếng Hàn

  Cấp 2
 • E-mail

  asujae@hanmail.net
 • Tên

  Na Hye In
 • Chức vị

  Thạc sĩ khoa Giáo dục(Giáo dục tiếng Hàn)
 • Chứng chỉ giáo viên tiếng Hàn

  Cấp 2
 • E-mail

  sora-hi@hanmail.net
 • Tên

  Nam Hye Jeong
 • Chức vị

  Thạc sĩ khoa Giáo dục(Giáo dục tiếng Hàn)
 • Chứng chỉ giáo viên tiếng Hàn

  Cấp 2
 • E-mail

  treeska@hanmail.net
 • Tên

  Sin Eun Jyong
 • Chức vị

  Giáo sư tiến sĩ Văn học(Khoa văn hóa tiếng Hàn)
 • Chứng chỉ giáo viên tiếng Hàn

  Cấp 3
 • E-mail

  grace0108@hanmail.net
 • Tên

  Oh Hyen Ju
 • Chức vị

  Thạc sĩ khoa Giáo dục(Giáo dục tiếng Hàn)
 • Chứng chỉ giáo viên tiếng Hàn

  Cấp 3
 • E-mail

  maysea2250@hanmail.net
 • Tên

  Lee Eun Ki
 • Chức vị

  Thạc sĩ khoa Giáo dục(Giáo dục tiếng Hàn)
 • Chứng chỉ giáo viên tiếng Hàn

  Cấp 2
 • E-mail

  yesudeai@naver.com
 • Tên

  Im Jye Jeong
 • Chức vị

  Thạc sĩ khoa Giáo dục(Giáo dục tiếng Hàn)
 • Chứng chỉ giáo viên tiếng Hàn

  Cấp 2
 • E-mail

  linyiying@hanmail.net
 • Tên

  Im Ji Seon
 • Chức vị

  Thạc sĩ khoa Giáo dục(Giáo dục tiếng Hàn)
 • Chứng chỉ giáo viên tiếng Hàn

  Cấp 2
 • E-mail

  aidalim73@hanmail.net
 • Tên

  Jang Shu Hee
 • Chức vị

  Giáo sư tiến sĩ Văn học (Khoa Hàn ngữ)
 • Chứng chỉ giáo viên tiếng Hàn

  Cấp 2
 • E-mail

  sh1900@daum.net
 • Tên

  Jin Seon Jeong
 • Chức vị

  Giáo sư tiến sĩ Văn học (Khoa Văn học)
 • Chứng chỉ giáo viên tiếng Hàn

  Cấp 3
 • E-mail

  chinsj@hamail.net