Loading... 

Số liên lạc và địa chỉ nhận hồ sơ đăng kí

Địa chỉ

Trung tâm Hàn ngữ, trường Đại học Hannam 70 Hannamro ( Ojeong-dong), Daedeok-gu, Daejeon 306-791, Korea

Số điện thoại và Email

Trang web: http://hankls.hnu.kr/
Giáo viên đảm nhiệm hồ sơ nhập học Jang Shu Jin ( +82-42-629-8346), E-mail : cklks@hnu.kr
Giáo viên hành chính Choi Wook ( +82-42-629-8147), E-mail : cuixu79@hnu.kr
Giáo viên tư vấn giáo dục ( +82-42-629-8148), E-mail: yamuajong@hanmail.net