Loading... 

Cán bộ

đội trưởng

Vui lòng duyệt và kiểm tra trái phải.

đội trưởng
tên trực tiếp theo Trực thuộc Điện thoại Email
Kim Wonbae, Trưởng phòng Viện tiếng Hàn Viện tiếng Hàn & Quan hệ quốc tế 042) 629-7740 wbkim@hnu.kr
thành viên trong đội

Vui lòng duyệt và kiểm tra trái phải.

thành viên trong đội
tên trực tiếp theo Trực thuộc Điện thoại Email
Choi Wook, Phụ trách quản lý duy trì sinh viên nước ngoài Quản lý duy trì sinh viên nước ngoài và quốc tế hóa giáo dục 042) 629-7755 anakin@hnu.kr

Vui lòng duyệt và kiểm tra trái phải.

thành viên trong đội
tên trực tiếp theo Trực thuộc Điện thoại Email
Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phụ trách sinh viên Việt Nam Quản lý duy trì sinh viên Việt Nam và công việc hành chính 042) 629-7739 cklks@hnu.kr

Vui lòng duyệt và kiểm tra trái phải.

thành viên trong đội
tên trực tiếp theo Trực thuộc Điện thoại Email
Sa Minji, Phụ trách sinh viên tiếng Anh Quản lý xuất nhập cảnh·Visa và công việc hành chính 042) 629-8346 cklks@hnu.kr

Vui lòng duyệt và kiểm tra trái phải.

thành viên trong đội
tên trực tiếp theo Trực thuộc Điện thoại Email
Park Young Seo, Phụ trách sinh viên Trung Quốc Quản lý duy trì sinh viên Trung Quốc và công việc hành chính 042) 629-8346 cklks@hnu.kr