Loading... 

Cán bộ

Viện trưởng

Vui lòng duyệt và kiểm tra trái phải.

Viện trưởng
Nhiệm vụ Viện trưởng Viện tiếng Hàn
Tên Kim Hongjin
Điện thoại 042) 629-8349
Trưởng phòng

Vui lòng duyệt và kiểm tra trái phải.

Trưởng phòng
Nhiệm vụ Trưởng phòng
Tên Kim Wonbae
Điện thoại 042) 629-7740
Email wbkim@hnu.kr
Cán bộ nhân viên

Vui lòng duyệt và kiểm tra trái phải.

Cán bộ nhân viên
Nhiệm vụ Quản lý sinh viên Trung Quốc và công việc hành chính
Tên Koo Bonkyoung, Min Dongeun
Điện thoại 042) 629-8354/8346
Email cklks@hnu.kr

Vui lòng duyệt và kiểm tra trái phải.

Cán bộ nhân viên
Nhiệm vụ Quản lý sinh viên Việt Nam và công việc hành chính
Tên Nguyễn Thị Ngọc Anh
Điện thoại 042) 629-8394
Email cklks@hnu.kr

Vui lòng duyệt và kiểm tra trái phải.

Cán bộ nhân viên
Nhiệm vụ Quản lý xuất nhập cảnh·Visa và công việc hành chính
Tên Yoon Tae Geom
Điện thoại 042) 629-8147
Email cklks@hnu.kr