Loading... 

Đăng ký

[Xem 1] Tải đơn đăng ký và đăng ký

 • 1

  Màn hình xuất hiện đầu tiên ‘Đăng nhập màn hình’

 • 2

  Sau khi đăng nhập chọn Tải xuống

 • 3

  Đăng ký tập đính kèm

 • 4

  Kiểm tra tiến trình

[Xem 2]

 • 1Màn hình xuất hiện đầu tiên ‘Đăng nhập màn hình’
 • 2Điền trực tiếp thông tin trên web (lý do đăng ký và kế hoạch học tập)
 • 3Với hồ sơ đăng ký đưa từng file tài liệu lên hoặc đưa lên tất cả (pdf)
  • Bản sao hộ chiếu (nhập file)
  • 1 tấm hình thẻ (nhập file)
  • Bằng tốt nghiệp (nhập file)
  • Bảng điểm (nhập file)
  • Xác nhận số dư ngân hàng (nhập file)
 • Date of Birth
 • (Enter an 8-digit number with no spaces)
 • Passport Number
 • Captcha